Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en aanbiedingen van oenoLogic aan de Klant en op alle overeenkomsten tussen oenoLogic en de Klant. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien oenoLogic deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

In geval er bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor al het overige onderstaande voorwaarden gelden.
Al de offertes worden gemaakt zonder verbintenis van oenoLogic. Om geldig te zijn, dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding van oenoLogic.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2.De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn in onze kantoren/magazijnen, Vinkestraat 15, 1981 Hofstade

3.De goederen worden steeds geacht verkocht, in ontvangst genomen en definitief aanvaard te zijn in de lokalen van oenoLogic, waar de levering en de overdracht worden geacht te zijn gebeurd. Alle transporten gebeuren op verantwoordelijkheid van de Klant, zelfs bij vrachtvrije zendingen.

4.Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden oenoLogic niet. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten nadele van oenoLogic, noch tot schadevergoeding.

5.Bestellingen door de Klant geplaatst en door oenoLogic aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet afhaling één maand na de afgesproken datum is oenoLogic gerechtigd om ofwel de koop – verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te verklaren ten nadele van de Klant die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 10% van de kostprijs van de goederen, inclusief B.T.W. ofwel de Klant tot aanvaarding van de levering te dwingen.

6.Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen oenoLogic te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering-aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten oenoLogic tot vervanging van de niet-conforme goederen zonder dat de Klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat de Klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

7.oenoLogic verstrekt haar adviezen naar best inzicht en vermogen doch biedt geen enkele garantie met betrekking tot het geleverde product, waaronder de garantie dat dit geschikt zal zijn voor een bepaald doel.

8.Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn al de rekeningen contant betaalbaar in de magazijnen van oenoLogic of bij ontvangst van de factuur. Bij gebreke aan contante betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand vanaf de vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien is de Klant in geval van wanprestatie van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, inclusief BTW, met een minimum van 65 EURO.

9.Bij verkopen op beurzen waarvan de totale factuur hoger is dan 200 euro en die niet volledig ter plaatse wordt betaald is de wet van 6 APRIL 2010 (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) van toepassing. In dat geval heeft de Klant het recht om binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract, zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij oenoLogic hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan. ”

10.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen eigendom blijven van oenoLogic tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behoudt oenoLogic zich het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelfs zo deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de Klant, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.

11.In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (arrondissement Halle-Vilvoorde of het kanton Grimbergen) zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

12.ODR-platform

oenoLogic